Regulamin

 

 1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z serwisu mp3-youtube.pl

 2. Serwis – strona internetowa zamieszczona na domenie mp3-youtube.pl

 3. Serwis umożliwi darmowe pobieranie plików w formatach mp3, mp4 3gp i innych korzystając z własnej infrastruktury

 4. Użytkownik – osoba korzystająca z serwisu która zna i akceptuje punkty regulaminu

 5. Pobieranie plików nie wymaga rejestracji. Rejestracja jest wymagana dla osób chcących pobierać pliki bez potrzeby czekania na ich pobranie

 6. Konto premium – jest to płatne konto umożliwiające pobieranie plików bez limitu i bez czekania oraz bez reklam

 7. Cena sms wysłanego na numer 92521 to 30,75 zł brutto i jest pobierana z góry za cały okres 1 roku korzystania z portalu.

 8. Promocja – użytkownik może skorzystać z promocji przy zakupie dostępu na 1 rok przy płatności z góry. Cena dostępu w tym przypadku to 10 gr brutto za 1 dzień dostępu. Opłata robiona jest za pomocą wysłania sms o treści gratis na numer 92521 Cena sms to 30,75 zł z vat

 9. W sprawach pytań i reklamacji prosimy o kontakt na adres info@mp3-youtube.pl

 10. Administrator serwisu gwarantuje dostępność usługi na poziomie 95%

 11. Pliki nie są przetrzymywane na serwerze lecz są pobieranie bezpośrednio na dysk komputera użytkownika bez przetrzymywania ich ani kopiowania przez administratora serwisu na serwerze

 

 

 

 

 

Regulamin korzystania z serwisu i usługi SMS MT MP3YT

I. Wstęp

1. Niniejszy regulamin Serwisu www oraz Usługi SMS MT „MP3YT” (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne zasady korzystania z płatnych usług serwisu https://mp3-youtube.pl przez indywidualnego użytkownika, oferowanych przez przez firmę Invest Group Piotr Sochan, 01-402 Warszawa, Ciołka 12/428, NIP 9211810551, REGON 951205869 zwanym dalej „Dostawcą”.

2. Z usług Serwisu mogą korzystać użytkownicy telefonów komórkowych będący abonentami sieci PTK Centertel Sp. z o.o. (ORANGE), Polkomtel S. A. (Plus), P4 Sp. z o. o. (Play) oraz sieci Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. (T-Mobile) mający prawo do ich użytkowania w tym do korzystania z usług MT.

II. Definicje

1. Serwis internetowy - „Serwis” - oznacza serwis, dostępny na stronie https://mp3-youtube.pl wraz z treściami na niej udostępnionymi. Serwis jest przeznaczony do korzystania przez Użytkowników zgodnie z niniejszym regulaminem.

2. Użytkownik - osoba odwiedzająca stronę, która zarejestrowała się w serwisie.

3. SMS MT - (Short Message Service Mobile Terminated) jest to wiadomość SMS, która zostaje wysłana do użytkownika, w wykonaniu złożonego wcześniej przez użytkownika zgodnie z niniejszym Regulaminem zamówienia, który to SMS zawiera zamówioną przez użytkownika treść, za którą użytkownik dokonuje opłaty.

4. Usługa MT „MP3YT” - usługa subskrypcji Premium MT, którą może aktywować wyłącznie Użytkownik telefonu komórkowego. W ramach usługi Użytkownik będzie otrzymywał wiadomości od dnia zapisania zamówione treści tj. informacje o aktywacji (przedłużeniu działającej usługi). Koszt odebrania wiadomości sms ponosi użytkownik. Warunkiem skorzystania z serwisu jest posiadanie środków na koncie oraz przebywanie w zasięgu sieci komórkowej. Użytkownik otrzyma również Welcome Message tuż po zapisaniu się do subskrypcji (płatna wiadomość powitalna)

5. Rejestracja – polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego poprzez wskazanie adresu email, unikalnego loginu oraz wykreowanego przez siebie hasła.

6. Program – aplikacja udostępniana Użytkownikowi po aktywowaniu Usługi MT MP3YT

III. Zasady ogólne

1. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Serwisu w granicach obowiązującego w Polsce prawa, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami, w szczególności dotyczącymi korzystania z sieci internet. Użytkownik w szczególności nie może:

a) naruszać praw bądź zakłócać możliwości korzystania z Serwisu przez innych użytkowników;

b) naruszać praw własności intelektualnej osób trzecich;

c) korzystać z Serwisu w sposób, który może doprowadzić do naruszenia

prawidłowego działania oferowanych w nim usług;

d) naruszać poprzez swoje działanie, jakichkolwiek praw i interesów osób prywatnych, osób prawnych, przedsiębiorców, instytucji, itp., a także przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

2. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za wysyłanie wiadomości SMS, przez osoby nieuprawnione z telefonu użytkownika.

3. Użytkownik serwisu zobowiązany jest podać w trakcie rejestracji wyłącznie swoje prawdziwe i zgodne z prawem dane, a w szczególności należący wyłącznie do niego aktywny adres e-mail. Za posłużenie się przez użytkownika adresem e-mail innej osoby właściciel serwisu https://mp3-youtube.pl nie ponosi odpowiedzialności.

4. Użytkownik zobowiązuje się do niewykorzystywania serwisu w celu pobierania treści o charakterze bezprawnym w szczególności treści naruszających przepisy prawa autorskiego oraz których dystrybucja stanowi złamanie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

IV. Uzyskanie dostępu do Serwisu i skorzystanie z Usługi MT

1. Użytkownik uzyskuje dostęp do zasobów serwisu bez limitu po dokonaniu aktywacji serwisu aż do czasu jego dezaktywacji.

2. W celu skorzystania z Usługi MT „MP3YT” (aktywacji serwisu) użytkownik powinien przeprowadzić rejestrację na stronie internetowej https://mp3-youtube.pl i (w zależności od operatora), wysłać sms o treści START MP3YT na numer 60555 lub przejść web-rejestrację, dzięki czemu otrzyma na swój telefon komórkowy kod PIN. Kod ten należy podać w formularzu serwisu internetowego po zarejestrowaniu się. Usługa będzie dostępna od 01.02.2018 r. do odwołania.

3. Kod PIN, o którym mowa w pkt. 2 wysłany zostanie w bezpłatnej wiadomości sms na telefon Użytkownika niezwłocznie po aktywowaniu usługi.

4. Koszty wysłania wiadomości jest zgodny z cennikiem operatora.

5. Użytkownik aktywujący subskrypcję usługi „MP3YT” wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości z zamówioną treścią w częstotliwościach i o porach wskazanych w niniejszym Regulaminie na podany przez siebie numer telefonu.

6. Użytkownik otrzyma 3 wiadomości tygodniowo od dnia zapisania jedną wiadomość około godziny 11.00 informującą o przedłużeniu i aktywności usługi. (poniedziałek, środa i piątek)

7. Koszt jednej otrzymanej wiadomości to 6,15 zł z VAT.

8. Opłaty pobierane są w drodze obciążenia rachunku telefonicznego abonenta (w przypadku telefonu na abonament) albo potrącenia opłaty z konta abonenta (w przypadku telefonu na kartę pre-paid).

9. W celu zakończenia działania usługi „MP3YT” (dezaktywacji serwisu) należy wysłać sms o treści STOP MP3YT numer 60555. Koszt wiadomości jest zgodny z cennikiem operatora.

10. Wiadomość dezaktywująca usługę musi być w każdym przypadku wysłana z numeru telefonu komórkowego, dla którego usługa została zamówiona.

11. W celu korzystania z Usługi użytkownik powinien mieć włączony telefon komórkowy, na który zamówił Usługę w czasie, w jakim zgodnie z regulaminem ma nastąpić otrzymanie wiadomości.

12. Całkowitą odpowiedzialność za ewentualne błędy przy zamawianiu Usługi (w szczególności wpisanie w treści SMSa nieprawidłowej treści, wysłanie SMSa na nieprawidłowy numer skrócony) ponosi użytkownik. Dostawca nie ma obowiązku wysyłania do użytkownika informacji zwrotnej o przesłaniu niewłaściwej treści SMSa lub o innych błędach przy zamawianiu Serwisów.

13. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za skorzystanie z Usługi przez osobę nieuprawnioną (w tym niepełnoletnią).

14. Użytkownik oświadcza, że zdaje sobie sprawę, że aktywując usługę MT „MP3YT” będzie miał możliwość uzyskania pliku instalacyjnego, pozwalającego na zainstalowanie na jego komputerze programu umożliwiającego pobieranie wskazanych przez użytkownika linków z serwisu youtube.com i na to wyraża zgodę (akceptację).

15. Użytkownik oświadcza, że zna zasady i sposób działania programu i w szczególności liczy się z możliwością pobrania treści, których pobranie może stanowi naruszenie praw autorskich i innych praw, przepisów, ustaw, zasad, reguł i kodeksów obowiązujących w Polsce i innych krajach świata. Od użytkownika zależy jaki link do pobrania wskaże.

16. Użytkownik oświadcza, że ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność w przypadku pobrania przez siebie za pomogą programu pliku pochodzącego z nielegalnego źródła i tym samym naruszenie praw autorskich i innych praw, przepisów, ustaw, zasad, reguł i kodeksów obowiązujących w Polsce i innych krajach świata.

17. Użytkownik oświadcza, że nie będzie dochodził jakichkolwiek roszczeń od właściciela strony niniejszej

internetowej z tytułu naruszenia przez Użytkownika (subskrybenta) praw autorskich i innych praw, przepisów, ustaw, zasad, reguł i kodeksów obowiązujących w Polsce i innych krajach świata w związku z pobraniem przez Użytkownika (subskrybenta) treści naruszających te prawa za pomocą niniejszego programu.

18. Serwis youtube.com jest serwisem w pełni legalnym. Użytkownik za pomocą programu jedynie może pobrać wskazany przez siebie link z serwisu youtube.com. Jedynie użytkownik wie jaki link chce pobrać. Właściciel programu udostępnia jedynie możliwość pobrania pliku multimedialnego ze wskazanego przez użytkownika linku z serwisu youtube.com.

V. Postanowienia końcowe

1. Regulamin usługi dostępny jest na stronie https://mp3-youtube.pl/page/regulamin .

2. Dostawca zastrzega sobie prawo w dowolnym czasie do zmiany niniejszego Regulaminu lub innych zasad i warunków świadczenia usług i funkcjonowania Serwisu. Informacja o zmianach będzie umieszczona na stronie internetowej Serwisu. W przypadku zmiany regulaminu Uczestnik ma prawo do rezygnacji z serwisu.

3. Przystępując do korzystania z Serwisu i Usługi MT "MP3YT" użytkownik akceptuje treść niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się stosować warunki i zasady określone w Regulaminie. Użytkownik ponosi wyłączną i osobistą odpowiedzialność za bezprawny oraz niezgodny z niniejszym regulaminem sposób korzystania z Serwisu, z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej oraz cywilnej.

4. Reklamacje dotyczące działania serwisu należy składać w formie elektronicznej na adres email: info@mp3-youtube.pl bądź pisemnie na adres „Dostawcy”. Reklamacje powinny zawierać datę i numer telefonu, z którego wysłano wiadomość SMS, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

5. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty otrzymania poprawnie złożonej reklamacji i odesłane na adres wskazany przez Użytkownika.

6. Reklamacja może tyczyć się okresu jedynie 30 dni wstecz od chwili jej zgłoszenia i działania usługi. Okres powyżej 30 dni wstecz nie będzie rekompensowany w razie ewentualnych reklamacji. Rozpatrzenie takiej reklamacji będzie realizowane zgodnie z pkt V.5.

7. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostateczne zapoznania się Użytkownika z ewentualnymi kosztami korzystania z usługi.

8. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Serwisów, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Dostawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów w funkcjonowaniu Serwisów związanych z jakością usług świadczonych przez operatorów sieci GSM oraz zdarzeń o charakterze siły wyższej.

9. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Serwisów zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu). Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za

koszty poniesione przez użytkownika, wynikające z dokonania zamówienia niezgodnie z informacjami zawartymi w opisach konkretnych Serwisów bądź postanowieniami niniejszego Regulaminu.

10 Całkowita odpowiedzialność Dostawcy wobec użytkownika (dochodzona na podstawie jakiegokolwiek

tytułu prawnego) ograniczona jest do wysokości opłat faktycznie uiszczonych przez użytkownika w związku ze skorzystaniem z Serwisu.

11. Użytkownik przystępując do korzystania z Serwisu oraz Usługi MT „MP3YT” oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem oraz akceptuje jego treść.

12. Sądem właściwym do rozpatrywania wszelkich sporów związanych z korzystaniem z usług

dostępnych w ramach Serwisu jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Dostawcy.